Πίνακες

Strong Num
Αναζήτηση με Strong Num ή λήμμα
Strong Λήμμα Εδάφιο LXX CATSS (Rahlfs 1971) - ΚΔ (χωρίς τόνους Westcott-Hort) Anatolic Bible (ΠΔ - ΚΔ Βυζαντινό 1905) LXX Swete 1930 - ΚΔ T/R Stephanus 1550 LXX Brenton 1879 - ΚΔ Nestle Aland 28 ABP Βάμβας
Scroll Up